Finansowanie systemów wody deszczowej dla Krakowa w roku 2017

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych obejmujących:

 • koszty zakupu i montażu urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych,
 • koszty modernizacji istniejącej instalacji w celu umożliwienia podłączenia ww. systemu do gromadzenia wody deszczowej.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą się ubiegać o dotację

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

 • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne,
  • przedsiębiorcy,
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

3. Wysokość dotacji

Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie:

 • 50 % poniesionych kosztów na realizację zadania objętego Programem, lecz nie więcej niż 5000 zł.

Ponadto, informuje się że:

 • wysokość przyznanej dotacji podana zostanie w § 3 ust 1 umowy, której wzór stanowił będzie załącznik do ogłoszenia o udzieleniu dotacji na dany rok, zgodnie z wynikami pracy komisji zaakceptowanymi przez Prezydenta Miasta Krakowa.
 • Dotacja wypłacana będzie po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia w wysokości nie większej niż poniesione koszty i przyznana dotacja podana w § 3 ust 2 umowy.

4. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia ogłoszenia naboru wniosków.

Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do Urzędu Miasta Krakowa.

Wniosek może być złożony w Urzędzie Miasta Krakowa, Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3/4 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2 - pokój 22, jak również przesłany na adres: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, 31-949 Kraków, os. Zgody 2.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie www.bip.krakow.pl oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2 - pokój 7, Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych ¾.

5. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 • Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2017 roku.
 • Wnioski złożone w danym miesiącu komisja rozpatruje po zakończeniu tego miesiąca. Czas rozpatrywania tych wniosków nie przekracza 60 dni, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca.
 • Pozostałe wnioski rozpatrzone zostaną pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków. Czas rozpatrywania tych wniosków nie przekracza 60 dni, licząc od pierwszego dnia podania do publicznej wiadomości o wznowieniu pracy Komisji.

6. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji

Weryfikacja wniosków dokonywana będzie według kryteriów określonych w uchwale. Przyjmuje się, że ich kolejność określona została według hierarchii ważności (wielkości efektu ekologicznego).

Informuje się, że:

 • efekt ekologiczny, to ilość zretencjonowanej wody deszczowej wyrażonej w [m3], sposób wykorzystania wód deszczowych na terenie nieruchomości w wyniku wdrożenia programu „Krakowski program małej retencji wód opadowych”, nie może powodować niekorzystnych zmian stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

7. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 przypadająca na dotacje do zadań z zakresu ochrony środowiska wynosi 500 000 zł. Ww. wysokość środków może ulec zmianie po uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa takiej zmiany.

8. Wzór umowy o udzielenie dotacji

Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wzór umowy określający zasady jej realizacji jest dostępny na stronie www.bip.krakow.pl

9. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Beneficjent jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w ciągu 14 dni od zakończenia prac jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2017 roku. Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia. Dla rozliczenia dotacji beneficjent przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.

10. Informacja o środkach odwoławczych

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

11. Dodatkowe informacje

Dotacja udzielana jest na rzecz podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

 • dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy montażu instalacji),
 • zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego.

Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).

UWAGA:

W przypadku braku środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta Krakowa możliwe jest wstrzymanie wypłat przyznanej dotacji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK lub pod numerem telefonu: (12) 616-88-90.

Więcej informacji pod numerem tel: 12 656-59-51, 12 656-22-33 wew.128
Formalności związane z załatwieniem dotacji po naszej stronie